Õppemaks

Tallinna Toomkoolis on kehtestatud õppemaks, mille suuruse kehtestab koolipidaja ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus. Õppemaksu võib lapse eest tasuda lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus. Selleks esitab lapsevanem koolipidajale õppemaksu tasumist kinnitava garantiikirja, mille on allkirjastanud kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja. Õppemaksu tasumine toimub koolipidaja esitatud arve alusel.

2023/2024. õppeaasta õppemaksu tasumise tingimused

1. Õppemaksu normsuurus on 20%-22% riiklikult kehtestatud alampalgast kuus, mis on 2023/2024. õppeaastal 145-160 eurot.
2. Lapsevanem võib tasuda õppemaksule lisaks vabalt valitud suuruses sponsortasu, mis ületab õppemaksu normsuurust.
3. Õppemaksu tasutakse kogu õppeaasta ehk 12 kuu eest (septembrist augustini).
4. Õppemaksu tasumine kuu, mitme kuu, kvartali, poolaasta või terve õppeaasta kaupa lepitakse kokku lapsevanema ja kooli vahel sõlmitavas lepingu lisas.
5. Kokkulepitud õppemaksu määr (norm- ja täiendav sponsortasu) fikseeritakse lapsevanema ja kooli vahel sõlmitavas lepingu lisas.
6. Lepingu lisas kokkulepitud õppemaksu ja sponsortasu tasumine toimub vastavalt esitatud arvetele.
7. Eelkooli õppemaksu normtasu on 15% riiklikult kehtestatud alampalgast kuus, mis on 2023/2024. õppeaastal 108 eurot, mida tasutakse vastavalt esitatud arvetele ühe kuu kaupa.

Õppemaksu tasutakse Tallinna Toomkooli Sihtasutuse arveldusarvele LHV pangas: IBAN EE447700771003070586.

Sponsortasuga toetab lapsevanem lisaks õppetööle ka kooli üldist arengut ja loob võimalused vähekindlustatud peredest Tallinna Toomkooli õppima asuvatele lastele võimaldada õppemaksu soodustust. Sponsortasu suurus lepitakse kokku lepingu sõlmimisel lapsevanemaga. Õppemaksudelt arvestab Maksu- ja Tolliamet maksjale tagasi tulumaksu.

Koolipidaja on kehtestanud õppemaksu soodustuse taotlemise korra mitme samas koolis õppiva lapse ja koolitöötaja lapse puhul.

2024/25. õppeaasta õppemaks

3.1. Õppemaksu määraks on 22% riiklikult kehtestatud alampalgast kuus.
3.2. Lapsevanem võib tasuda õppemaksule lisaks vabalt valitud annetuse määras, mis
ületab õppemaksu.
3.3. Õppemaksu tasutakse kogu õppeaasta ehk 12 kuu eest (septembrist augustini).
3.4. Õppemaksu tasumine kuu, mitme kuu, kvartali, poolaasta või terve õppeaasta kaupa
lepitakse kokku lapsevanemaga sõlmitud lepingu lisas.
3.5. Õppemaksu määr ja eraldi kokkulepitud täiendav annetus fikseeritakse
lapsevanemaga sõlmitud lepingu lisas.
3.6. Eelkooli õppemaksu normtasuks on 15% riiklikult kehtestatud alampalgast kuus, mida
tasutakse arve alusel ühe kuu kaupa.

4. Pikapäevarühma tasumäärad
Pikapäevarühma uute tasumäärade arvutuse aluseks on võetud Tallinna linna
munitsipaalkoolide pikapäevarühma tasumäärad (1.60 €/h) ja kohandatud neid meie
vajadustele ja praktikale vastavalt.
KOLLEEGIUM OTSUS: Toetada esitatud ettepanekuid
NÕUKOGU OTSUS: Kinnitada alates 01.09.2024 õpilase pikapäevarühma tasu määrad
järgmiselt:
4.1. Neli (4) eurot päev, kui õpilane osaleb pikapäevarühmas kella 13.00-14.30-ni
4.2. Seitse (7) eurot päev, kui õpilane osaleb pikapäevarühmas kella 13.00-17.30-ni.

* Anname teada, et Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.

Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole.