Õppemaks

Tallinna Toomkoolis on kehtestatud õppemaks, mille suuruse kehtestab koolipidaja ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus. Õppemaksu võib lapse eest tasuda lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus. Selleks esitab lapsevanem koolipidajale õppemaksu tasumist kinnitava garantiikirja, mille on allkirjastanud kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja. Õppemaksu tasumine toimub koolipidaja esitatud arve alusel.

2022/2023. õppeaastal on 1.-9. klasside õpilaste õppemaksu suuruseks 120 eurot igas kuus (12 kuud). Lapsevanemal on võimalik valida sponsortasu.

Sponsortasuga toetab lapsevanem lisaks õppetööle ka kooli üldist arengut ja loob võimalused vähekindlustatud peredest Tallinna Toomkooli õppima asuvatele lastele võimaldada õppemaksu soodustust. Sponsortasu suurus lepitakse kokku lepingu sõlmimisel lapsevanemaga. Õppemaksudelt arvestab Maksu- ja Tolliamet maksjale tagasi tulumaksu.

Koolipidaja on kehtestanud õppemaksu soodustuse taotlemise korra mitme samas koolis õppiva lapse ja koolitöötaja lapse puhul.

Õppemaksu tasutakse Tallinna Toomkooli Sihtasutuse arveldusarvele LHV pangas: IBAN EE447700771003070586.

* Anname teada, et Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.

Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole.